Designed and built with care, filled with creative elements

Top

Welcome

สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ยินดีต้อนรับผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ทุกท่าน หวังเป็นอย่างยิ่งว่า สาขาวิชาาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์จะเป็นแหล่งเรียนรู้วิชาการ เป็นสถานที่ในการสร้างวิทยาการใหม่ ๆ และเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่าน

Latest news

ข่าวประชาสัมพันธ์ของทางสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ล่าสุด !! ให้นักศึกษาหรือผู้ที่สนใจสามารถทราบถึงการดำเนินงานต่าง ๆ ของทางสาขาวิชา

  • มาทำความรู้จัก นาย ติณณภพ จันสุตะ (Tin Tin) ศิษย์เก่าสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ปัจจุบันทำธุรกิจส่วนตัว เปิดร้าน Tin Electric มีเคล็ดลับดีๆมาบอกต่อน้องๆว่าเรียนไม่เก่งแล้วสามารถเรียนที่ สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ได้จริงเหรอ

  • มาทำความรู้จัก ว่าที่ ร้อยตรีพิชิตพงศ์ เมฆวิบูลย์ชัย (พี่Top)ศิษย์เก่าสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ขณะนี่ได้รับทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนืออยากเรียนหนังสือ แต่มีปัญหาค่าใช้จ่ายในการเรียน ซึ่งมหาวิทยาลัยรามคำแหง ให้โอกาสจนทำให้มีทุกวันนี้

Newest Events

เหตุการณ์หรือกิจกรรมต่าง ๆ ของทางสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ นักศึกษาหรือผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ตามรายละเอียดของแต่ละกิจกรรมได้

June 1, 2019 @ 9:30 am - June 2, 2019 @ 4:30 pm
อาคารคิรีมาศ (KMB) ชั้น 3 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
August 8, 2019 @ 9:30 am - 1:00 pm
อาคารคิรีมาศ (KMB) ชั้น 3 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
October 17, 2019 @ 9:30 am - 12:00 pm
อาคารคิรีมาศ (KMB) ชั้น 3 มหาวิทยาลัยรามคำแหง

สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ เป็นสาขาวิชาที่ดำเนินการเรียนสอนและทำวิจัยด้านอิเล็กทรอนิกส์ ด้านไฟฟ้าสื่อสาร และด้านคอมพิวเตอร์ อีกทั้งยังมุ่งเน้นให้นักศึกษาลงมือปฏิบัติงานจริงโดยการสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์

สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ดำเนินการจัดการเเรียนการสอน จำนวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2560)

สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ มีคณาจารย์ที่มีประสบการณ์และความชำนาญการอย่างมากทางด้านที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรที่เปิดสอน เช่น วงจรไฟฟ้า การสื่อสาร ดิจิตอล เครื่องมือวัด และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

1092

จำนวนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา

8

จำนวนอาจารย์ผู้สอน

79

จำนวนผลงานการวิจัย

3

รางวัลการแข่งขันระดับประเทศ

Popular Courses

วิชาบังคับที่น่าสนใจของทางสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ นักศึกษาหรือผู้ที่สนใจสามารถหาข้อมูลเพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดของเนื้อหาการสอนของทางสาขาวิชา

a E-Learning

สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์มีระบบการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบ Internet เป็นการเรียนการสอนแบบ On Demand เป็นช่องทางทางเลือกในการศึกษา

a Technology

สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์มีการนำเทคโนโลยีต่าง ๆ ในปัจจุบัน มาเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนเพื่อให้นักศึกษามีความรู้ที่ทันสมัย

a Resource

สาขาวิชาสนับสนุนให้มีแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย ทั้งทางห้องบรรยาย ห้องปฏิบัติการ ผ่านระบบฃออนไลน์ รวมถึงลงมือปฏิบัติจริงจากการประกวดแข่งขัน

a Alumni

ศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษาจากสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ประสบความสำเร็จในการในการทำงานต่าง ๆ มากมาย ทั้งทางภาคเอกชน รวมถึงทางภาคราชการ

กรอกข้อมูลเพื่อรับข่าวสาร

Studying at Department

การเรียนการสอนของทางสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ มีความน่าสนใจเป็นอย่างมาก เป็นสาขาวิชาที่มีการเรียนรู้ในเนื้อหาที่ทันสมัย เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานภายในประเทศ และยังสอดคล้องกับนโยบายของประเทศ

เรียนรู้จากการลงมือทำจริง

ผู้บริหารมหาวิทยาลับและทางสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์สนับสนุนในนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ สสท. ชิงแชมป์ประเทศไทย เพื่อเป็นการเรียนรู้จากการลงมือทำจริง เป็นประโยชน์อย่างมากต่อตัวนักศึกษา

มีพื้นที่สำหรับการพักผ่อน

นอกจากพื้นที่ห้องบรรยาย พื้นที่ห้องปฏิบัติการ ทางสาขาวิชายังได้มีพื้นที่สำหรับการพักผ่อนให้กับนักศึกษา เช่น พื้นที่สนับสนุนการตีปิงปอง เป็นต้น

สนับสนุนกิจกรรมอื่น ๆ

การเรียนการสอนเป็นกิจกรรมหลักที่ทางนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์จะต้องมีพื้นที่และมีเวลาเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ ทางสาขาวิชายังจัดให้มีกิจกรรมอื่น ๆ เช่น กิจกรรมวันไหว้ตรู กิจกรรมการออกค่ายอาสา เพื่อให้นักศึกษาได้สร้างสังคมร่วมกันทั้งกับเพื่อนและรุ่นพี่ เพื่อให้เรียนรู้การเตรียมพร้อมการใช้ชีวิตภายหลังสำเร็จการศึกษา